Waarom Bots?!

Bots! is een uniek project in de christelijke wereld. Nog nooit werden op deze schaal films en lesmateriaal gecombineerd tot een samenhangend product. De initiatiefnemers van Bots! hebben de volgende redenen voor dit project:

Brug tussen twee werelden

Project Bots! wil het gebruik van visuele middelen en multimedia binnen de kerken stimuleren en zo dicht mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van tieners. Tieners ervaren vaak een kloof tussen het geloofsleven en de kerk enerzijds, en anderzijds hun dagelijkse leven. Het gevaar is dat zij het geloof als irrelevant voor het dagelijks leven ervaren. Wat tieners in de kerk leren tijdens de kerkdiensten, op catechisatie en thuis van hun ouders, blijkt niet altijd even makkelijk toepasbaar op het dagelijks leven. De speelfi lms hebben als uitgangspunt actuele thema s uit het dagelijks leven, die vervolgens vanuit een bijbelse invalshoek met elkaar besproken kunnen worden. Op deze manier proberen we met de speelfilms een brug te slaan tussen de twee werelden van het geloof en de kerk enerzijds, en het dagelijks leven anderzijds.

Tieners groeien op in een visueel tijdperk

Tieners groeien op in een wereld die erg visueel is. Ze groeien op met computer, internet, computerspelletjes, televisie, speelfi lms en ze gaan regelmatig naar de bioscoop. Ze worden overspoeld met beelden en zijn gewend geraakt aan programma's die sterk visueel zijn gericht. Door gebruik te maken van een modern middel als speelfi lm hopen we dichter aan te sluiten bij de belevingswereld van tieners.

De kracht van verhalen

Speelfilms zijn gebaseerd op verhalen. Verhalen kunnen verschillende functies hebben: ze kunnen ons vermaken, ons ontspannen, en ervoor zorgen dat we even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen. We zijn even in een andere wereld. Tegelijk hebben verhalen vaak een pedagogische functie: verhalen leren ons iets over het leven. Verhalen vertellen vaak veel over principes, waarden en normen, en ze leren ons bijvoorbeeld iets over andere culturen, ze verbreden onze horizon, doordat we ons identifi ceren met personen uit het verhaal.

Jezus vertelde verhalen

Er is een bijbelse basis voor het werken met verhalen. Je ziet in de bijbel dat God ons vaak iets wil leren door middel van verhalen. De meeste bijbelboeken bestaan uit verhalen die ons iets (over God) willen leren, door het verhaal heen. Ook wordt er in de bijbel veel gebruikgemaakt van beeldende taal en symboliek. Dat geldt zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament sprak Jezus vaak in de vorm van verhalen, de gelijkenissen. Deze gelijkenissen waren bedoeld om de mensen te laten nadenken en ze te confronteren met hun gedrag.

De specifieke kracht van speelfilms

Speelfilm combineert de kracht van verhalen, beelden en muziek, en kan dus diepe emoties losmaken bij de kijker. Wanneer emoties loskomen betekent het dat het verhaal ons raakt en het iets met ons doet. We zijn ons kennelijk gaan identificeren met personages uit de film, en zo krijgt een fi lm invloed op onze denkbeelden en wellicht ook op ons gedrag.

Combinatie van beeld en woord

De boodschap van de film zal niet voor iedereen meteen even duidelijk zijn. Normaal gesproken is het zo dat een film bij iedere kijker weer andere gedachten oproept. De één ziet dit, de ander ziet weer wat anders. Om het denkproces dat ontstaat tijdens en na het kijken van de speelfilm, enigszins te sturen, vindt er bij project Bots! na het kijken van de film een verwerking plaats via vragen en opdrachten. We willen hiermee bereiken dat de tieners de kern van de film ontdekken en hierover met elkaar doorpraten. Vanuit deze kern wordt een link gelegd naar bijbelse thema s en bespreken we wat de bijbel te zeggen heeft over deze thema's. Deze combinatie van beeld en woord zorgt voor unieke mogelijkheden voor een positief groeiproces.

Een vorm van leren die past bij deze tijd

Tenslotte hebben we voor de speelfilm gekozen, omdat het een vorm van leren betreft die past bij deze tijd. Bij de werkvormen in de lesprogramma's wordt er speciaal aandacht besteed aan het emotioneel-affectieve niveau en de zelfwerkzaamheid van de tieners. Zij worden op een open en speelse manier geconfronteerd met bijbelse thema's en uitgedaagd hier zelfstandig mee aan de slag gaan. Tieners worden gestimuleerd om zelf te ontdekken wat een verhaal te vertellen heeft en welke overeenkomsten de verhalen hebben met bijbelse thema's en verhalen.